جهان ” پسا کرونایی” چه صیغه ایست؟

☘️هراسناک نشوید. دلتان خالی نشود یکوقت! حتی فکر نکنید کسی یا کسانی که این عبارت پر طمطراق “جهان پساکرونایی ” را استفاده میکنند عنقریب ما را میهمان یک کشف و …

جهان ” پسا کرونایی” چه صیغه ایست؟ Read More

آدمهایی که آرمان دارند و آنهایی که قهرمان دارند!…..

  ادمهای قصه ما آدمهای زرنگی هستند. هفت خط عالمندو نظیرندارند در هوش و ذکاوت! در میان جهان یکتا هستند. این آدمها آنقدر زرنگ هستند که میدانند در بازی زندگی …

آدمهایی که آرمان دارند و آنهایی که قهرمان دارند!….. Read More