این نوشته عنوان ندارد

جوابی نیست…هر چه میگویم کمتر جواب دارم…میدانم …ولی صبور هم نیستم…زندگی  تمام میشود با دشمنی یا با دوستی   با کینه یا با مهر با نفرت یا  با رفاقت…زندگی  تمام میشود …

این نوشته عنوان ندارد Read More