به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود

دکتر ابراهیم افشار همیشه صریح بوده است و با صداقت، بی حاشیه حرف میزند و میرود سراغ اصل مطلب.میان اساتید حوزه کتابداری و اطلاع رسانی کمتر مثل ایشان دیده ام…قرار …

به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود Read More

گزارش خبرگزاری کتاب از حرف های من در سرای اهل قلم

سال هشتادو هفت، اردیبهشت، همیشه به دوستان انجمن می گفتم که باید افراد مستعد و دست به قلم  را شناخت  و کمی اموزش داد تا فردای روزگار انجمن و جامعه …

گزارش خبرگزاری کتاب از حرف های من در سرای اهل قلم Read More