به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود

دکتر ابراهیم افشار همیشه صریح بوده است و با صداقت، بی حاشیه حرف میزند و میرود سراغ اصل مطلب.میان اساتید حوزه کتابداری و اطلاع رسانی کمتر مثل ایشان دیده ام…قرار …

Read More

گزارش خبرگزاری کتاب از حرف های من در سرای اهل قلم

سال هشتادو هفت، اردیبهشت، همیشه به دوستان انجمن می گفتم که باید افراد مستعد و دست به قلم  را شناخت  و کمی اموزش داد تا فردای روزگار انجمن و جامعه …

Read More