سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست!

سال هشتادو پنج،مرداد و شهریور میدانستم که آن سال ،آخرین سالی ست که درآن نشریه قلم میزنم،پس در هر شماره از “ان زاویه” که میدیدم تلاش میکردم تا گره های …

سرنوشت نه در پیشانی،بلکه در دستان ماست! Read More

عدالت در توزیع اگاهی=توسعه پایدار جهان

سال 84/بهار من زیاداهل نوشتن مقاله نیستم،یعنی حوصله ندارم و نمیتوانم در چارچوب مقالات علمی بمانم،و شاید برای همین است که بیشتر ترجیج میدهم فکر و نظرم را در قالب یک …

عدالت در توزیع اگاهی=توسعه پایدار جهان Read More