“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید

شنیده ام که پایت لب گور است حاجی واتفاقا به همین دلیل اینها را برایت می نویسم. با اینکه میدانم اگر باخبر شوی قرار است چه بگویم، حکما پیغام و …

Read More

آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک !

  یلدایتان مبارک آدمهای خواب رفته، مدهوش ، مسموم، و محروم از بیداری و روشنایی، آدمهای خواب زده و سرگردان و ساکن هپروتِ پراداعایِ پوچ! برزخی ها که نه، دوزخیان …

Read More

خاوری های کوچک و عدم امنیت کامیونیتی ایرانی در کانادا.

  خاوری های کوچک در راهند، بعضی هاشان رسیده اند، باقی هم در حال انجام مقدمات هستند. هرکدام هم به اسمی و رسمی و شیوه ای، دیری نمیگذرد که کامیونیتی …

Read More