استیصال کلمات در روایت یک اندوه

سلام فاطمه جان مشغول کار بودم که خبر غم انگیزی را به سرعت از جلوی چشمانم عبور دادم!…حتی چشمانم را بستم …سرم را برگرداندم تا نبینم و نخوانم….تاب ایستادن و …

استیصال کلمات در روایت یک اندوه Read More

“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید

شنیده ام که پایت لب گور است حاجی واتفاقا به همین دلیل اینها را برایت می نویسم. با اينكه ميدانم اگر باخبر شوي قرار است چه بگویم، حكما پيغام و …

“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید Read More

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان

?اگر بگویم این روزها زبانم بند آمده حرف گزافی نگفته ام. اگر بگویم هیچ چیز را نمیتوانم قلمی کنم حرف راستی زده ام. گاهی فکر میکنم ذهنم دیگر به چابکی …

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان Read More

گیسوانت پرچم است برای ایل

  آهای … با توام، دخترک نگاه کن… دخترکی که گیسوانت شب بود و صورتت ماهِ تمام ،در خنکای نیمه شبانِ تفتیده روزهای تابستان! به زیر آسمانی گره خورده از …

گیسوانت پرچم است برای ایل Read More

آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک !

  یلدایتان مبارک آدمهای خواب رفته، مدهوش ، مسموم، و محروم از بیداری و روشنایی، آدمهای خواب زده و سرگردان و ساکن هپروتِ پراداعایِ پوچ! برزخی ها که نه، دوزخیان …

آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک ! Read More

خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر!

  1. این روزها فکر میکنم خدا هم دیگربا مستضعفین نیست. چه دلیلی دارد باشد؟ این خدایی که من درک میکنم با سیاست تام و تمام ترجیحش شده است بغل …

خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر! Read More

خاوری های کوچک و عدم امنیت کامیونیتی ایرانی در کانادا.

  خاوری های کوچک در راهند، بعضی هاشان رسیده اند، باقی هم در حال انجام مقدمات هستند. هرکدام هم به اسمی و رسمی و شیوه ای، دیری نمیگذرد که کامیونیتی …

خاوری های کوچک و عدم امنیت کامیونیتی ایرانی در کانادا. Read More