استیصال کلمات در روایت یک اندوه

سلام فاطمه جان مشغول کار بودم که خبر غم انگیزی را به سرعت از جلوی چشمانم عبور دادم!…حتی چشمانم را بستم …سرم را برگرداندم تا نبینم و نخوانم….تاب ایستادن و …

استیصال کلمات در روایت یک اندوه Read More