همه چیز فرهنگ می خواهد حتی فرهنگ!…پاسخ به یک نامه

  از نامه پر نکته شما متشکرم،حقیقتا ادمیزاد گاهی باید دانسته هایش را از زبان دیگری بشنود وعیب که ندارد هیچ، بلکه سراپا حسن است و جنابعالی چنین کرده اید. …

Read More