آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک !

  یلدایتان مبارک آدمهای خواب رفته، مدهوش ، مسموم، و محروم از بیداری و روشنایی، آدمهای خواب زده و سرگردان و ساکن هپروتِ پراداعایِ پوچ! برزخی ها که نه، دوزخیان …

آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک ! Read More

همانند انسان های عصرِ سنگ ساده می میریم

تخمِ مرگیم ما مردم. هزاره ها بعد از آنکه آدم ازغار پا به دشت گذاشت، ما همانند انسان های عصر غار و سنگ، می میریم. به هر سو نگاه میکنی …

همانند انسان های عصرِ سنگ ساده می میریم Read More