ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی!

آنها که دست به کمپین ساختن دارند و برای فریبکاران دیروز و مصلحان امروز! هزار جور کمپین راه می اندازند برای شما کاری نکردند.آنهایی که هر هفته یک “هشتک” هوا …

Read More

آدمهایی که آرمان دارند و آنهایی که قهرمان دارند!…..

  ادمهای قصه ما آدمهای زرنگی هستند. هفت خط عالمندو نظیرندارند در هوش و ذکاوت! در میان جهان یکتا هستند. این آدمها آنقدر زرنگ هستند که میدانند در بازی زندگی …

Read More