خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر!

  1. این روزها فکر میکنم خدا هم دیگربا مستضعفین نیست. چه دلیلی دارد باشد؟ این خدایی که من درک میکنم با سیاست تام و تمام ترجیحش شده است بغل …

خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر! Read More

ما مردمان ساده ،سلبریتی های پوچ و برادر حاتم طائی

  ما خیلی مردمان ساده ای هستیم. خیلی ساده. انقدر ساده که هر روز یکجور به یک طریق از این ساده گی ما عصاره حماقت میگیرند و سرمان کلاه میگذارند …

ما مردمان ساده ،سلبریتی های پوچ و برادر حاتم طائی Read More

ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی!

آنها که دست به کمپین ساختن دارند و برای فریبکاران دیروز و مصلحان امروز! هزار جور کمپین راه می اندازند برای شما کاری نکردند.آنهایی که هر هفته یک “هشتک” هوا …

ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی! Read More

آدمهایی که آرمان دارند و آنهایی که قهرمان دارند!…..

  ادمهای قصه ما آدمهای زرنگی هستند. هفت خط عالمندو نظیرندارند در هوش و ذکاوت! در میان جهان یکتا هستند. این آدمها آنقدر زرنگ هستند که میدانند در بازی زندگی …

آدمهایی که آرمان دارند و آنهایی که قهرمان دارند!….. Read More

من از ارتفاع واهمه دارم

  برای دیده شدن باید بروی بالاتر. باید ارتفاع بگیری .من از ارتفاع واهمه دارم. همیشه داشتم. با اینکه ظاهرا مدار جهان بر بالا رفتن است. آنهم در همه چیز. …

من از ارتفاع واهمه دارم Read More