زندگی، خیابان نیست، ” دور برگردان” ندارد!

1.خیلی چیزها د رجهان تغییر کرده است. یعنی جلو رفته است. عقب گردی نبوده و نیست.  انها که عشق ” دوربرگردان”  دارند با سر به زمین میخورند. ابزار جدید در …

زندگی، خیابان نیست، ” دور برگردان” ندارد! Read More

سوار بر شانه های یک غول یا روان به دنبال هزار کوتوله؟!

شنبه بیست و یکم دی 1387 میدانی…در زندگی همه ما همیشه غول ها و کوتوله هایی پیدا میشوند که ما به اندازه ی درکمان از هستی انها را به  مرزهای …

سوار بر شانه های یک غول یا روان به دنبال هزار کوتوله؟! Read More

صدایی که “تنهایی” را سرک میکشد و همین!

یعنی هدایت کجای زندگی را دیده بود که اینگونه نوشت: “در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد” گاهی کمترین …

صدایی که “تنهایی” را سرک میکشد و همین! Read More