به گمان دکتر ژورنالیسم حرفه ای شیرازه برای کتابداری مفید بود

دکتر ابراهیم افشار همیشه صریح بوده است و با صداقت، بی حاشیه حرف میزند و میرود سراغ اصل مطلب.میان اساتید حوزه کتابداری و اطلاع رسانی کمتر مثل ایشان دیده ام…قرار …

Read More

آموختن در محضر غلامحسین مصاحب دانشجوی غلامحسین صدیقی و هم کلاس کامران فانی

گفتگو با دکتر نورالله مرادی. هنوز به گمانم خواندنیست و هنوز به گمانم حرف مانده است میان دل و ذهن دکتر، ولی چه وقت دوباره فرصت نشستن با ایشان را …

Read More

” مسئله اينست” بايد مسئله ي شیرازه باشد!

اولین گفتگوی من با یکی از اساتید کتابداری (فاطمه رهادوست) که در نشریه الکترونیکی شیرازه منتشر شد. فاطمه رهادوست نياز به معرفي ندارد. شاگردان بسياري در حوزه كتابداري و اطلاع­رساني تربيت …

Read More