جهان ” پسا کرونایی” چه صیغه ایست؟

☘️هراسناک نشوید. دلتان خالی نشود یکوقت! حتی فکر نکنید کسی یا کسانی که این عبارت پر طمطراق “جهان پساکرونایی ” را استفاده میکنند عنقریب ما را میهمان یک کشف و …

جهان ” پسا کرونایی” چه صیغه ایست؟ Read More

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان

?اگر بگویم این روزها زبانم بند آمده حرف گزافی نگفته ام. اگر بگویم هیچ چیز را نمیتوانم قلمی کنم حرف راستی زده ام. گاهی فکر میکنم ذهنم دیگر به چابکی …

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان Read More