لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن!

اسفند هشتاد و هفت… دیروز نیچه خوانی ! داشتیم!  واز دیروز تا حالا به این چند جمله ی نیچه فکر میکنم : *ايرانيان راستگوترين و راست تيرانداز ترين قوم تاريخ …

لحظاتی برای بالیدن ، لالیدن! و خندیدن! Read More

انقراض نژاد ادميان-اتاق دانستگی و غروب بت ها!

شاید سال هشتادو دو این را نوشتم…اما هنوز که میخوانم ترس برم میدارد…خصوصا عبارت سوم از نیچه! امروز قصد ان كرده ام كه تنها سه عبارت به غايت سهمگين و …

انقراض نژاد ادميان-اتاق دانستگی و غروب بت ها! Read More