دلار، ساده گی، فوتبال ،دلخوشی و حماقت

ما ایرانی ها فکر میکنیم مردمان زرنگی هستیم!البته هستیم و برای همین همه امان ته چاهیم! از ادعاهای مسخره وکودکانه و ساده انگارانه هم میگذرم که تکرارش ملال آور و …

دلار، ساده گی، فوتبال ،دلخوشی و حماقت Read More

اعتراف یک ملت یا امت و اینکه خدا برای هیچ قومی چک سفید نکشیده است!

نتيجه ای که باید آخر می آمد: اول قدم سلامتي اين امت یا ملت(هرکدام میلتان است را انتخاب کنید) و مهم ترين حركت انست كه بداند بيمار است كه بداند …

اعتراف یک ملت یا امت و اینکه خدا برای هیچ قومی چک سفید نکشیده است! Read More