صدایی که “تنهایی” را سرک میکشد و همین!

یعنی هدایت کجای زندگی را دیده بود که اینگونه نوشت: “در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد” گاهی کمترین …

صدایی که “تنهایی” را سرک میکشد و همین! Read More