“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید

شنیده ام که پایت لب گور است حاجی واتفاقا به همین دلیل اینها را برایت می نویسم. با اينكه ميدانم اگر باخبر شوي قرار است چه بگویم، حكما پيغام و پسخوان ميدهي كه به فلاني برسانيد: ” غلط اضافي” موقوف! اما من وآدمهایی که مثل من فکر میکنند، فاتحه به حرف هايت ميخوانیم وخوانده ایم و خلاص…گوش من و نسل من و نسل های قبل من نیز از این حرفهای مفت شما پر است. اتفاقا همین امروز مدام به “غلط اضافه اي ” كه هميشه مي بستي به ما و متهم و محکوم می شدیم فكر ميكردم. اینکه هرکاری می کردیم همینکه به گوش نحس و سنگین تو می رسید با غیظ میگفتی : ” چه غلط اضافه ای!” غ را هم از مخرج! ادا میکردی. البته تو با اینکه نماز و دعایت ترک نمیشدو عابد خائفِی! وانمود میکردی اما از ادب و احترام بهره ای نداشتی و یک بی ادب افراطی بودی.

 

آنوقت ها كه شما ميان حجره با توسل به مقدسات میکردید میان پاچه ی مردم و همه ما را در کوچه و محله به ” غلط اضافه” متهم و محکوم میکردید حواستان نبود و نفهمیدید که واقعیت ساخته و پرداخته ی همین غلط های اضافی ست! و بخشی از حقیقت نیز از دل همین واقعیت بیرون می آید! و شما هم واقعیت را سرکوب کردید و هم پا روی حقیقت گذاشتید. گرچه اطمینان دارم که تو از این حرفها چیزی سر نمی آوری اما من دلم میخواهد حالا که پایت لب گور است اینها را به گوشت بخوانم تا به قول خودتان حجت بر شما تمام شود و فرداي قيامت سرپل صراط( به باور خودت) نتواني قيقاژ! بدهي و بهانه بياوري كه حواست نبود و نميدانستي! پس حالا حواست باشد:

* شما فکر نکن ” غلط نکردن” کار درستی است! اتفاقا شما به عنوان یک انسان باید غلط خودت را بکنی و به دیگران هم اجازه بدهی غلط خودشان را بکنند مگر اینکه یک غلطی آسیبی به دیگران بزند که در چنین مقایسه ای انچه شما و نسل و نوع شما انجام داده با اینکه به زعم خودتان “غلط اضافه” نبوده اما به اندازه ی همه تاریخ ،مردمان این محله را رنجانده ودرانده و سوزانده است. کسی که درد و زخم و غمی نداشته باشد از دست امثال شما وجود ندارد مگر مگسانی که دور قدرت و ثروت کثیف شما می چرخند! میدانی حاجی ، اصلا همین غلط های اضافه بوده و هست که واقعیت هر زمانه و بخشی از حقیقت فردا را میسازد. اصلا واقعیت وبخشی از حقیقت ساخته ی غلط های اضافه ی انسان در طول تاریخ است ! و آدم اگر میخواهد در واقعیت امروز و حقیقتِ فردا سهم بیشتری داشته باشد باید تا میتواند غلط اضافه بکند! آدم و حوا هم “غلط اضافه ” کردند تا واقعیت زندگیِ انسانی را دیدند و به دنبالش انسان به جستجوی حقیقت مشتاق شد. نکند شما از ادم و حوا درپیش ترید؟ نکند زمین و قلمرو شما از بهشت خداوند مهم تر است؟

حاجی
با اینکه پایت لب گور است اما کمی فکر کن که چه “غلط های اضافه” ای در این مملکت بوده که امثال شما کوبیدید میان سر مردمان … غلط هایی که حالا نه تنها غلط نیست بلکه چنان ساده ، واقعی و بدیهی ست که هیچ دیوانه و احمقی مگر امثال شما قادر به رد و دفع آنها نیست. غلط هایی که می توانست ساده پذیرفته شود ، پیرایش شود و قوام و دوام این محله و مردمانش را موجب شود اما شما چه کردید؟ فقط متهم کردید و نسل های پی در پی را به طور مستمر تحقیرکردید با اینکه میدانستید شما ابدا حقی ندارید برای این کارها…. حالا چشمانت را باز کن و در لحظات پایانی زندگی ات ، به همین قرنی که رو به اتمام است نگاه کن:

* روزگاری اگر یک جوانی کلاه سرش نمیگذاشت و میخواست آلاگارسن هایش دیده شود،علاوه بر قرمساق بودن یک جور غلط اضافه کردن بود! اگر زنی بی روبنده با مردی حرف میزد یا خدایی نکرده میخندید علاوه بر هرجايي و هرزه بودن ، غلط اضافه بود. كسي اگر كتاب هاي جدید ميخواند و لباس مرتب تنش میکرد علاوه بر ژيگولو بودن، غلط اضافي بود.
* جوانی اگر تنبك دستش مي گرفت و ميخواست برود به سمت هنر علاوه بر مطرب شدن و قرتي بودن، يك غلط اضافه بود…اگر كسي به جای سفر به عتبات ،خیال سفر به فرنگ داشت این یک غلط اضافه بود…اگر زني علاوه بر مادر بودن اظهار علاقه به كارهاي اجتماعي میکرد علاوه بر اينكه ميگفتند زير سرش بلند شده،آنهم يك غلط اضافي بود!
* اگر مردي و زني ميخواستند بدون ازدواج يك تك پا بروند چالوس ( به زعم شما نهايت_ فسق و فجور) اینهم البته يك غلط اضافي بود!… اگر دختری برای پسری خودش را تاب میداد يك جور هرزه گي، و غلط اضافه بود، ، اگردختری برای خودش خواستگار جور میکرد و یا پسری دختری را نشان میکرد همه غلط اضافه بود… اگر زنی میخواست کاری کند که مردان همکارش میشدند غلط اضافه بود. تا همین چند دهه قبل ، داشتن ويدئوهاي بتاماكس يك غلط اضافي و نابخشودنی بود.
* پوشيدن شلوار جين و گذاشتن پشت مو غلط اضافي بود…داشتن كاست هاي سوني و ماكسل كه ترانه لس انجلسي داشت غلط اضافه بود. تراشيدن موهاي سينه ميان مردان نه تنها يك غلط اضافي بلكه يه قدم بزرگ به سمت يك حرف نابدتر!!! بود. كوتاه كردن موي سر ميان دختران غلط اضافه بود و ميان زنان هم كه بماند(اصولا زنان اختيار گيسوان خود را هم نداشتند و حالا هم شايد نداشته باشند).
* در همين چند دهه گذشته جمع شدن نوجوانان فاميل از دختر تا پسر و قصد يك نصفه روز سركردن در فشم و لواسان غلط بسيار اضافه اي بود! اگر دختری میخواست با دوستانش بزند به کوه و کمر غلط اضافه بود. اگر زني جار ميزد ميان خانواده كه شوهرش كبودش ميكند از سر جهل و حماقت و قصد جدايي دارد،پدر و برادر و مادر و همه خاندان ميزدند ميان سرش كه يعني اين غلط اضافه است! اگر دختري يا زني خدايي نكرده زبانم لال ميخواست سيگاري دود كند هزار انگ و ناروا به او ميزدند كه “غلط اضافه” ميانش گم بود.
* اگر زني بي شوهر از خانه قصد خروج داشت و كمي آراسته بود غلط اضافي محسوب ميشد و اگر جواني(دختر يا پسر) ميخواست كمي بالاتر از عرف معمول و مرسوم جامعه خود را بيارايد يكجور غلط اضافه بود و از این غلط ها کم نبوده اما حالا حتی حرف زدنش هم برای ما خنده دارد از بس که ساده و بدیهی شده است حاجي!

*** اصلا حقیقت شده است همین ها. كلاهت را قاضي كن حاجي. وجدان نداشته و انصاف خوابیده ات را بیدار کن . واقعیت و بخشی از حقيقت در پشت همين “غلط هاي اضافه” نطفه اش بسته ميشود! اما بدبختی اینست که این سیر تحول و تغییر از سمت امثال تو یا دیده نمیشود و یا صرف نمیکند که دیده شود. سود و نفع شما در مردابِ متعفن ایستایی است نه جویبار رونده! که اینهم یا از جهل است و یا ظلم که البته دومی نتیجه ی اولی ست و نسل و نوع شما به هر دو صفت آراسته هستید هم جهل و هم ظلم.
* واقعیت و بخشی از حقیقت از میان همین غلط های اضافه مردمان کوچه و خیابان بیرون می آید و شما شک نکن که هر چیز دیگری که عده ای از قماش شما همین امروز آن را “غلط اضافه” میدانند و از توهین و تحقیر و تخفیف بابت آن فرونمیگذارند، فردا که آفتاب سربزند شده است عین حقیقت! میدانم درک چنین مساله ی چند بعدی از توان ذهنی تو خارج است اما تاریخ به جز تسلیم و عقب نشینی گام به گام ارزش ها و ارمان های تو و چیره گی تام و تمام غلط های اضافه ، گزارش دیگری به مردمان این محله نمی دهد و این تنها دلخوشی مردمان کوچه و خیابان است.

حاجی
“غلط اضافه” یک عمل سراسر انسانی ست که هیچ موجود دیگری قادر به انجام آن نیست و تنها راهی ست که ما را در باور واقعیت زمانه و جستجوی حقیقت فردا کمک میکند. و امثال شما این را نفهمیدید. حال و روز آدمهای اخلاق زده! که شما مسمومشان کرده اید و همواره میخواهند منزه و پاک و آراسته بمانند و فرشته صفت باشند و نمی دانند انسان “فرشته صفت” بر روی زمین اسم مستعار شیطان است ، البته با کرام الکاتبین است! مردمی که داناترند همیشه میدانستند و حالا بیشتر ، که پرداختن به هر “غلط اضافه ” ای اولا از همه آرمان ها و ارزش های تو بهتر و کارآمد تر و مفیدتر است و دیگر اینکه امری کاملا انسانی ست و قطعا گوششان به روی شیاطینی مانند تو بسته است!
سیاهی ذهن و دلت مستدام!

About جلال حیدری نژاد

دانش آموخته جامعه شناسی از دانشگاه تهران، دلبسته ی فرهنگ ،اجتماع و آدمیزاد. مینویسم تا " نادانی" خودم را روایت کنم، نه بیشتر!

View all posts by جلال حیدری نژاد →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *