به تو فکر میکنم عزیزم، تو به حرف های من فکر نکن

  میدانی عزیزم گاهی همین که افتاب طلوع میکند باید لباس رزم بپوشی! یعنی روز گند و کثافتی آغاز میشود. باید خیره خیره به دنیا نگاه کنی که فک نکند …

Read More