حرفه ای درکجا؟ هنرمندی،روشنگری یا هیچکدام؟

  1. بارهاست که میخواهم درباره اهل سینما و موسیقی و تئاتر ونقاشی و هنربه طور کلی و موضع گیری های سرسری و آبکی ،عقب افتاده از زمان خود و …

حرفه ای درکجا؟ هنرمندی،روشنگری یا هیچکدام؟ Read More

طاقچه نیم بند و آنچه شما نمی خواستید!

پیش از آغاز این نوشته مخاطبی به جز کسانی که قدرت و مسولیتی داشتند و دارند در حوزه های گوناگون و سطوح مختلف ،ندارد  ،نه اینکه من و شما درویشان …

طاقچه نیم بند و آنچه شما نمی خواستید! Read More