دلار، ساده گی، فوتبال ،دلخوشی و حماقت

ما ایرانی ها فکر میکنیم مردمان زرنگی هستیم!البته هستیم و برای همین همه امان ته چاهیم! از ادعاهای مسخره وکودکانه و ساده انگارانه هم میگذرم که تکرارش ملال آور و …

دلار، ساده گی، فوتبال ،دلخوشی و حماقت Read More