” نمیشه” واسه سوسن نیست !!

مدیریت کتابخانه  ها  همیشه  برای من یک دغدغه بوده است، همیشه هست ، برای اینکه کتابخانه مرکز توزیع قدرت است در این زمانه و….بگذریم..این مطلب را 3سال پیش نوشته بودم…اوضاع …

” نمیشه” واسه سوسن نیست !! Read More