از زنان خیابانی تا مردمان خیابانی تر!

زنان خیابانی نام دیگر فاحشگانی است که به هردلیلی تنها سرمایه خود(تن ) را میفروشند تا زندگی را بگذرانند!…این زنان نه فرصت تبلیغ کالای خود را دارند ونه مانند قشرهای دیگر مردم خود را مرکز هستی و جامعه

Read More