مدرن نیست ها خلق میکنند،پست مدرن ها اوراق.

۱.یکی از دوستان مطلبی نوشته بود پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آنهم چند روز پس از ان بهتی که گرفته بود سراسر مملکت را … این دوست ،انتخابات  را تابلویی عظیم …

مدرن نیست ها خلق میکنند،پست مدرن ها اوراق. Read More

عقل که نباشد کلیه سنگ می سازد!

هفتم اردیبهشت ماه 87، مثل همیشه خوب نبودم…هنوز از انتخابات 88 هم حرف و خبری نبود ،درد بی امان کلیه داشتم،. الفبای تئوری های اجتماعی  معلومم کرده بود که “کلیه …

عقل که نباشد کلیه سنگ می سازد! Read More