“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان

?اگر بگویم این روزها زبانم بند آمده حرف گزافی نگفته ام. اگر بگویم هیچ چیز را نمیتوانم قلمی کنم حرف راستی زده ام. گاهی فکر میکنم ذهنم دیگر به چابکی …

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان Read More

رذیلت های خانگی، گریز ازآزادی ودموکراسی نخواهی

  راستی چرا ما ایرانیان اینقدر به خودمان میبالیم؟.۱۰۰ سال است که دربه در آزادی ودموکراسی هستیم..از ان پادشه قجر بگیر تا همین حالا حالا ها….خودمان را به هر دری …

رذیلت های خانگی، گریز ازآزادی ودموکراسی نخواهی Read More