لباس های سیاه به صندوقخانه نمی رسند،.لابد گناهی کرده ایم.

مرگ و مصیبت و ماتم ، گویی پایان ندارد برای این مردم و این سرزمین. مصیبت ها هفته گی شده اند. به ماه نمیرسند. رگبار بی امان مرگ حتی به …

لباس های سیاه به صندوقخانه نمی رسند،.لابد گناهی کرده ایم. Read More