ترس های من در روزِخرداد از ماهِ فروردین

به یاد ندارم که در تمام طول زندگی ، سالروز به دنیا آمدنم را خودخواسته! به جشن نشسته باشم ویا اشاره کرده باشم و یا رغبتی داشته باشم برای هیاهو …

ترس های من در روزِخرداد از ماهِ فروردین Read More