چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟

۱.هرودوت مورخ بنام یونانی زیاد هم در روایت تاریخ سر سازگاری با ایرانیان ندارد اما با اینهمه مینویسد: “چیزی که برای پارسی، کردنش ممنوع است گفتنش نیز جایز نیست.پارسی دروغگویی …

Read More

باید بالا بیاوریم…همه چیز را!

هفتم خرداد هشتادو هفت..لابد خوب نبودم ۱. ذهنم شلوغ است.کلمات را فراموش میکنم و نام دوستانم گاه گم میشوند میان ازدحام کلمات در ذهن ساده ی من.یک جورهایی می مانم …

Read More