عقل که نباشد کلیه سنگ می سازد!

هفتم اردیبهشت ماه 87، مثل همیشه خوب نبودم…هنوز از انتخابات 88 هم حرف و خبری نبود ،درد بی امان کلیه داشتم،. الفبای تئوری های اجتماعی  معلومم کرده بود که “کلیه …

عقل که نباشد کلیه سنگ می سازد! Read More