حرفه ای درکجا؟ هنرمندی،روشنگری یا هیچکدام؟

  1. بارهاست که میخواهم درباره اهل سینما و موسیقی و تئاتر ونقاشی و هنربه طور کلی و موضع گیری های سرسری و آبکی ،عقب افتاده از زمان خود و …

حرفه ای درکجا؟ هنرمندی،روشنگری یا هیچکدام؟ Read More

خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر!

  1. این روزها فکر میکنم خدا هم دیگربا مستضعفین نیست. چه دلیلی دارد باشد؟ این خدایی که من درک میکنم با سیاست تام و تمام ترجیحش شده است بغل …

خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر! Read More