چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟

1.هرودوت مورخ بنام يوناني زياد هم در روايت تاريخ سر سازگاري با ايرانيان ندارد اما با اينهمه مينويسد: “چيزي كه براي پارسي، كردنش ممنوع است گفتنش نيز جايز نيست.پارسي دروغگويي …

چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟ Read More