چرا کسی جواب “گوبینو” را نمیدهد؟

۱.هرودوت مورخ بنام یونانی زیاد هم در روایت تاریخ سر سازگاری با ایرانیان ندارد اما با اینهمه مینویسد: “چیزی که برای پارسی، کردنش ممنوع است گفتنش نیز جایز نیست.پارسی دروغگویی …

Read More