مدرن نیست ها خلق میکنند،پست مدرن ها اوراق.

۱.یکی از دوستان مطلبی نوشته بود پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آنهم چند روز پس از ان بهتی که گرفته بود سراسر مملکت را … این دوست ،انتخابات  را تابلویی عظیم …

مدرن نیست ها خلق میکنند،پست مدرن ها اوراق. Read More

لطفا همه استفراغ کنند!!!

پنجشنبه بیست و نهم اسفندهشتادو هفت، همه جا حرف انتخابات کذایی ست،حرف های دیگر شنیده نمیشوند، تو رای میدهی؟ فلانی رای میدهد؟ چرا رای ندهیم؟ چرا بدهیم؟…حرف و حرف و …

لطفا همه استفراغ کنند!!! Read More