از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان

🌱از باسمه خانه تا پوئزی در میان ایرانیان کتاب کوچک “مکتوبات” را در دست داشتم و خواندم از میرزا فتحعلی آخوند زاده از ترقی خواهان دوران قاجار که اندیشه اش …

Read More

راه بادیه این نیست

  بی حرف؟/.به کجا؟/.راه بادیه این نیست./قرارمان این نبود/گردباد_راهزن_ معنا را دست کم نگیر/بیابان_پیش رو سراب و واحه کم ندارد/ واحه را سراب نگیر و سراب را واحه / خزیدن …

Read More