آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک !

  یلدایتان مبارک آدمهای خواب رفته، مدهوش ، مسموم، و محروم از بیداری و روشنایی، آدمهای خواب زده و سرگردان و ساکن هپروتِ پراداعایِ پوچ! برزخی ها که نه، دوزخیان …

آدمهایی که انتها و امتداد شب هستید، یلدایتان مبارک ! Read More