گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پاییز 84/ اولین و آخرین گفتگوی من با علی اکبر اشعری مشاورفرهنگی احمدی نژاد و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی/ تازه امده بود/ قرار گفتگو را میگذاریم و حتی …

گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران Read More

آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد

مرداد و شهریور 83/ با خانم بهاره رها دوست  نیز چند مرتبه گفتگو کردم،این اولین با ربود،رک و راست حرف میزد و البته بی تعارف، اولین گفتگوی من با او واکنش …

آموزش کتابداری در بحرانی ترین وضعیت به سر می برد Read More

انقراض نژاد ادميان-اتاق دانستگی و غروب بت ها!

شاید سال هشتادو دو این را نوشتم…اما هنوز که میخوانم ترس برم میدارد…خصوصا عبارت سوم از نیچه! امروز قصد ان كرده ام كه تنها سه عبارت به غايت سهمگين و …

انقراض نژاد ادميان-اتاق دانستگی و غروب بت ها! Read More