گفتگو با علی اکبر اشعری،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پاییز ۸۴/ اولین و آخرین گفتگوی من با علی اکبر اشعری مشاورفرهنگی احمدی نژاد و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی/ تازه امده بود/ قرار گفتگو را میگذاریم و حتی …

Read More