سوار بر شانه های یک غول یا روان به دنبال هزار کوتوله؟!

شنبه بیست و یکم دی 1387 میدانی…در زندگی همه ما همیشه غول ها و کوتوله هایی پیدا میشوند که ما به اندازه ی درکمان از هستی انها را به  مرزهای …

سوار بر شانه های یک غول یا روان به دنبال هزار کوتوله؟! Read More