همایش یا نمایش! بودن یا نبودن؟ مساله این بود!!

شیرازه//پاییز سال  87،برگ درختان زرد میشد،اوضاع کتاب و فرهنگ ومطالعه زرد تر بود،همایش های انجمن کتابداری ایران ظاهرا به راه بود اما هیج نشانی از همایش با خود نداشت،شاید هم داشت …

Read More