این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟

شیرازه/فروردین و اردیبهشت 87 یکم: تعادل و هماهنگی در میان اجزای یک پدیده، چه از نوع ارگانیسم های زنده همانند جوامع و گروه ها …و چه از نوع سیستم های …

این پاهای نحیف، تحمل اینهمه “سر” را دارند؟ Read More