سیزیف،انسان خو کرده به مرارت و ملالت

  خلاصه آنکه البرکامو اینگونه روایت میکند که خدایان سیزیف را محکوم میکنند به کاری عبث و بیهوده. کاری بی سرانجام و تکراری.کاری تهی از امید و پایان. کاری مرارت …

سیزیف،انسان خو کرده به مرارت و ملالت Read More