ثلث آخر، فصل کارنامه است نه برنامه !

ثلث اول: . یادمان باشد، یادمان هست؟ سه ماهه آخرسال همیشه مانند برق میآمد و مثل باد میگذشت، تو گویی خداوند این سه ماه را برای دانش اموزان به  فرمت …

ثلث آخر، فصل کارنامه است نه برنامه ! Read More