“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان

?اگر بگویم این روزها زبانم بند آمده حرف گزافی نگفته ام. اگر بگویم هیچ چیز را نمیتوانم قلمی کنم حرف راستی زده ام. گاهی فکر میکنم ذهنم دیگر به چابکی …

“کرونا” ی تاریخی و جبهه ی متحد ابلهان Read More