اعتراف یک ملت یا امت و اینکه خدا برای هیچ قومی چک سفید نکشیده است!

نتيجه ای که باید آخر می آمد: اول قدم سلامتي اين امت یا ملت(هرکدام میلتان است را انتخاب کنید) و مهم ترين حركت انست كه بداند بيمار است كه بداند …

اعتراف یک ملت یا امت و اینکه خدا برای هیچ قومی چک سفید نکشیده است! Read More