“غلط اضافه” امری انسانی ست، گوش به حرف شیطان ندهید

شنیده ام که پایت لب گور است حاجی واتفاقا به همین دلیل اینها را برایت می نویسم. با اینکه میدانم اگر باخبر شوی قرار است چه بگویم، حکما پیغام و …

Read More