برای نوید بروجردی زاده،برای خاطرات رنگ به رنگش

قبل از آغاز: مرگ عجیب دوره امان کرده است! هنوز از غمی فارغ نشدیم غم دیگر پشت در است. تلفن زنگ میزند و بر میدارم و هق هق “زندگی” نگرانم …

برای نوید بروجردی زاده،برای خاطرات رنگ به رنگش Read More