ما مردمان ساده ،سلبریتی های پوچ و برادر حاتم طائی

  ما خیلی مردمان ساده ای هستیم. خیلی ساده. انقدر ساده که هر روز یکجور به یک طریق از این ساده گی ما عصاره حماقت میگیرند و سرمان کلاه میگذارند …

ما مردمان ساده ،سلبریتی های پوچ و برادر حاتم طائی Read More