ثلث آخر، فصل کارنامه است نه برنامه !

ثلث اول: . یادمان باشد، یادمان هست؟ سه ماهه آخرسال همیشه مانند برق میآمد و مثل باد میگذشت، تو گویی خداوند این سه ماه را برای دانش اموزان به  فرمت …

ثلث آخر، فصل کارنامه است نه برنامه ! Read More

ارسطو حیا کن/ این منطق رو رها کن!

صغري=ايرانيان زرنگ ترين مردم جهان هستند.(کدام ایرانی میگوید نه؟!!!!) كبري=زرنگ ها هميشه ته چاه هستند.(اين هم حرف و مثل خود ايراني هاست …نیست؟) نتيجه= یعنی ما ته چاه هستیم؟! عمرا!!! …

ارسطو حیا کن/ این منطق رو رها کن! Read More