” نمیشه” واسه سوسن نیست !!

مدیریت کتابخانه  ها  همیشه  برای من یک دغدغه بوده است، همیشه هست ، برای اینکه کتابخانه مرکز توزیع قدرت است در این زمانه و….بگذریم..این مطلب را ۳سال پیش نوشته بودم…اوضاع …

Read More

مدیریت کتابداران، چه کسی و چگونه؟

تابستان ۸۴/ ان تابستان  خیلی به مسا له مدیریت کتابداران پرداختم،میخواستم گزارشی هم تهیه کنم و با روسای کتابخانه های مهم پایتخت حرف بزنم،۷ کتابخانه رارصد کردم،با همه قرار گذاشتم …

Read More