” نمیشه” واسه سوسن نیست !!

مدیریت کتابخانه  ها  همیشه  برای من یک دغدغه بوده است، همیشه هست ، برای اینکه کتابخانه مرکز توزیع قدرت است در این زمانه و….بگذریم..این مطلب را 3سال پیش نوشته بودم…اوضاع …

” نمیشه” واسه سوسن نیست !! Read More

مدیریت کتابداران،نقطه و فعلا پایان بحث!

سال 84/ پاییز در شماره پیشین خبرنامه بحث مدیریت کتابداران را باز کرده بودم،خودم نیز یاداشت هایی نوشته بودم و  از ان زاویه که میدیدم  اوضاع را توصیف میکردم. در …

مدیریت کتابداران،نقطه و فعلا پایان بحث! Read More

مدیریت کتابداران، چه کسی و چگونه؟

تابستان 84/ ان تابستان  خیلی به مسا له مدیریت کتابداران پرداختم،میخواستم گزارشی هم تهیه کنم و با روسای کتابخانه های مهم پایتخت حرف بزنم،7 کتابخانه رارصد کردم،با همه قرار گذاشتم …

مدیریت کتابداران، چه کسی و چگونه؟ Read More