جینگه جینگه “ساز” نمی آید وقتی صدای محمد نوری نیست!

از خود تهران تا بندر عباس تو بگو نزدیک به 20 ساعت فقط  صدای محمد نوری بود که ارومش میکرد، ساعتی 8 با ر هم گوش کرده باشه میشه یه …

جینگه جینگه “ساز” نمی آید وقتی صدای محمد نوری نیست! Read More