خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر!

  1. این روزها فکر میکنم خدا هم دیگربا مستضعفین نیست. چه دلیلی دارد باشد؟ این خدایی که من درک میکنم با سیاست تام و تمام ترجیحش شده است بغل …

خدایی که دیگر با مستضعفین نیست و 2 نکته دیگر! Read More