همانند انسان های عصرِ سنگ ساده می میریم

تخمِ مرگیم ما مردم. هزاره ها بعد از آنکه آدم ازغار پا به دشت گذاشت، ما همانند انسان های عصر غار و سنگ، می میریم. به هر سو نگاه میکنی …

همانند انسان های عصرِ سنگ ساده می میریم Read More