ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی!

آنها که دست به کمپین ساختن دارند و برای فریبکاران دیروز و مصلحان امروز! هزار جور کمپین راه می اندازند برای شما کاری نکردند.آنهایی که هر هفته یک “هشتک” هوا …

ما چنین ملتی هستیم اقای علیرضا رجایی! Read More