از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده (1)

زندگی  همین است ..میدانستم..همیشه نیز …خم که شوی خیلی ها سوارت میشوند. سرت که پایین باشد خیلی ها تو را احمق فرض میکنند. چشمت را که ببندی خیلی ها تو …

از میان کاغذها بر باد رفته/یادهای فراموش شده (1) Read More