جنازه ی خود را برقص..با لبخند برقص!

(گاهی اینجور میشوم…رها میشوم میان کلمات و بی هیچ تناسبی خودم را میچینم در چند جمله…گاهی شعر (میشود ..گاهی ترانه…گاهی تلخند می اورد و گاهی لبخند… ولی فقط گاهی اینجور …

جنازه ی خود را برقص..با لبخند برقص! Read More